Skip to main content

chrony

apt install chrony -y
vim /etc/chrony/chrony.conf
server 10.8.20.254         iburst  prefer
systemctl restart chronyd
chronyc sources
/sbin/hwclock --systohc